Címlap

Dr. Lars-Gunnar Larsson (S) - BTK, 2013. november 30.

Dr. Lars-Gunnar Larsson díszdoktori avatása a Debreceni Egyetemen 2013. november 30.

 

Lars-Gunnar Larsson, a professor at the University of Uppsala in Sweden, is one of the most remarkable Sami language researchers. In his various publications he discusses questions concerning the descriptive grammar of the Sami languages. His has also published papers on language contacts between Uralic and Indo-European languages, Finnic languages, historical lexicology, and research on regional names as well. An important part of his professional career is also the development of Hungarian studies in Sweden. Besides, his contribution to scientific supervising is also remarkable: 17 PhD dissertations have been published under his supervision.

Larson has a very impressive knowledge of languages. He speaks and researches Hungarian, Finnish, Estonian, and many variants of Sami. During his university studies, he studied Arabian and Sanskrit, and chose Litvanian and Tamil as his minor subjects. He speaks fluent English, German and Russian as well. He is a member of the European Languages Atlas, as well as many scientific academies and societies in various countries. In honor of his 65th birthday, a Commemorative Volume was published in Wiesbaden.

He visited Debrecen for the first time in 1975, when he attended Hungarian language classes at the summer university. Since then Debrecen has been of special interest for him when cooperating with Hungarians. He has visited our department as a visiting professor several times, and his Sami study book is used in our Sami language classes. He has also worked as a reviewer of PhD dissertations concerning Sami languages. He is a member of the editorial board of the annual book of our department, and he publishes papers with us regularly. We are already planning to invite him as an associate member of our doctoral school. Currently he is also working on an etymological dictionary edited by Prof. emer. László Keresztes.

Lars-Gunnar Larsson, a svédországi Uppsala egyetemének professzora a legjelentősebb lap­po­ló­gu­sok közé tartozik. Számos könyvében és ta­nul­má­nyá­­­ban foglalkozik a lapp nyelvek leíró nyel­vé­sze­ti kérdéseivel. Kutatásai emel­lett ki­ter­jednek a finn­ugor és az indoeurópai nyelvi kontaktusok, a bal­­ti finn nyelvészet, a történeti szó­kutatás és a hely­név­ku­­ta­tás különféle területeire is. Mun­kás­sá­gá­ban fontos szerepet tölt be a ma­gyar nyelv svédországi oktatásának segítése. Tudományszervezői mun­kássága is jelentős: irá­nyí­tá­­sá­val eddig tizenhét finnugor nyelvészeti disszertáció jelent meg.

Larsson professzor imponáló nyelvtudással rendelkezik. Kutatja és beszéli a magyart, a finnt, az ész­­tet és a különféle lapp nyelvjárásokat, egyetemi évei alatt tanult arabul és szanszkritul, s mel­lék­szak­­ként felvette a litván és a tamil nyelvet. Kitűnően beszél angolul, németül és oroszul is. Az európai nyelvatlasz munkatársa, tagja több külföldi akadémiának, ha­zai és nem­zet­kö­zi tu­do­mányos tár­saságoknak. 65. születésnapjára egy reprezentatív kötet jelent meg a tiszteletére Wiesbadenben.

Először 1975-ben látogatott Debrecenbe, a nyá­­ri egye­­tem magyar nyelv­tanfolyamára. Ez egész éle­tére meghatározó volt, és Deb­­re­cen­­nek kiemelt helye lett ma­gyarországi kapcsolataiban. Többször ta­­nított ven­dég­pro­fesszor­ként egye­te­mün­kön, s használjuk lapp nyelvkönyvét is. Lapp tárgyú PhD-értekezések bírálója is volt. Tagja a finn­ugor tanszéki évkönyv szer­kesz­tő­bi­zott­­­ságának, s rend­sz­e­re­sen pub­likál nálunk. A közeljövőben a dok­tori iskola külső tagjaként szá­mí­tunk rá. Jelenleg Ke­resz­tes László emeritus professzorral egy lapp etimológiai szó­tár szer­kesz­té­sén dolgozik.

 

Frissítés dátuma: 2017.08.14.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.